Trắc nghiệm ôn tập

Xác định M biết đun 20,29g hỗn hợp M2CO3, MHCO3, MCl thu được 18,74g chất rắn?

Câu hỏi:

Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3, MCl với M là kim loại kiềm. Nung nóng 20,29 gam hỗn hợp X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy còn lại 18,74 gam chất rắn. Cũng đem 20,29 gam hỗn hợp X tác dụng hết với 500ml dung dịch HCl 1M thì thoát ra 3,36 lít khí (đktc) và thu được dung dịch Y.Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 74,62 gam kết tủa. Kim loại M là

A.

Bạn đang xem: Xác định M biết đun 20,29g hỗn hợp M2CO3, MHCO3, MCl thu được 18,74g chất rắn?

Na       

B.

Li

C.
K      

D.
Cs

Đáp án đúng: C

+) Nung X:

2MHCO3  →  M2CO3 +  CO2   +  H2O

 x                                     0,5x       0,5x

⇒ Δm giảm = mCO2 + mH2O ⇒ 31x = 20,29 – 18,74 ⇒ x = 0,05 mol

+) X + HCl:

M2CO3  +  2HCl  →   2MCl + CO2  + H2O

   y                                              y

MHCO3  + HCl   →   MCl  + CO + H2O

 0,05                                       0,05

⇒ nCO2 = y + 0,05 = 0,15 ⇒ y = 0, 1 mol

Dung dịch Y chứa MCl và HCl dư. Gọi z là số mol MCl có trong X ta có:

MCl   +   AgNO3  → MNO +  AgCl

(z + 0,15)                                (z+ 0,15)

HCl  + AgNO3  →   AgCl   + HNO3

 0,35                        0,35

⇒ nAgCl = 0,5 + z = 74,62/143,5 = 0,52 ⇒ z = 0,02

⇒ (2M + 60).0,1 + (M + 61). 0,05 + (M + 35,5).0,02 = 20,29 ⇒ M = 39(K)

→ Đáp án C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Xác định M biết đun 20,29g hỗn hợp M2CO3, MHCO3, MCl thu được 18,74g chất rắn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!