Trắc nghiệm ôn tập

Which of the following is NOT commonly used as goldfish food?

Câu hỏi:

Which of the following is NOT commonly used as goldfish food?

A.
Snails

Bạn đang xem: Which of the following is NOT commonly used as goldfish food?

B.
Dried insects

C.
Commercial goldfish food

D.
Dried shrimps

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!