Trắc nghiệm ôn tập

Tổng hợp hạt nhân heli từ phản ứng hạt nhân . Mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là A. 1,3.1024 MeV. B. 2,6.1024 MeV. C. 5,2.1024 MeV. D. 2,4.1024 MeV. Hướng dẫn

Câu hỏi:

Tổng hợp hạt nhân heli \(_2^4He\) từ phản ứng hạt nhân \(_1^1He + _3^7Li \to _2^4He + X.\) . Mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là 

A.

Bạn đang xem: Tổng hợp hạt nhân heli từ phản ứng hạt nhân . Mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là A. 1,3.1024 MeV. B. 2,6.1024 MeV. C. 5,2.1024 MeV. D. 2,4.1024 MeV. Hướng dẫn

1,3.1024 MeV.      

B.
2,6.1024 MeV.      

C.
5,2.1024 MeV.    

D.
2,4.1024 MeV.

Đáp án đúng: B

Viết đầy đủ phương trình phản ứng hạt nhân ta nhận thấy X cũng là \(_2^4He\) :

\(_1^1He + _3^7Li \to _2^4He + _2^4X.\)

Vì vậy, cứ mỗi phản ứng hạt nhân có 2 hạt \(_2^4He\) tạo thành. Do đó, số phản ứng hạt nhân bằng một nửa số hạt  \(_2^4He\):

Q= số phản ứng . ΔE = \(\frac{1}{2}\) Số hạt He. ΔE.

\(Q = \frac{1}{2}.0,5.6,{023.10^{23}}.17,3 \approx 2,{6.10^{24}}\left( {MeV} \right)\)

 Chọn B.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tổng hợp hạt nhân heli từ phản ứng hạt nhân . Mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là A. 1,3.1024 MeV. B. 2,6.1024 MeV. C. 5,2.1024 MeV. D. 2,4.1024 MeV. Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!