Trắc nghiệm ôn tập

Tính khối lượng Mg biết cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn?

Câu hỏi:

Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là:

A.

Bạn đang xem: Tính khối lượng Mg biết cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn?

2,88        

B.

4,32

C.
5,04       

D.
2,16

Đáp án đúng: A

nFe = 3,36/56 = 0,06 mol

Mg  +  2Fe3+  →  Mg2+  + 2Fe3+

0,06      0,12                         0,12

Mg + Fe2+   →   Mg2+   + Fe

0,06                                   0,06

→ m = 0,12. 24 = 2,88 gam

→ Đáp án A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tính khối lượng Mg biết cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!