Trắc nghiệm ôn tập

The programme provides______ to disabled people so that they can find work more easily.

Câu hỏi:

The programme provides______ to disabled people so that they can find work more easily.

A.
opportunities to limited resources 

B.
a huge impact on their quality of life

C.
specific care and attention

D.
the emotional and cognitive development

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: The programme provides______ to disabled people so that they can find work more easily.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: The programme provides______ to disabled people so that they can find work more easily.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!