Trắc nghiệm ôn tập

People can develop health problems and become ill if they ____polluted air

Câu hỏi:

People can develop health problems and become ill if they ____polluted air

A.
breathes

B.
breathe

C.
breathtaking

D.
breathing

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: People can develop health problems and become ill if they ____polluted air

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: People can develop health problems and become ill if they ____polluted air

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!