Trắc nghiệm ôn tập

People can develop health problems and become ill if they ____polluted air

Câu hỏi:

People can develop health problems and become ill if they ____polluted air

A.
breathes

B.
breathe

C.
breathtaking

D.
breathing

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: People can develop health problems and become ill if they ____polluted air

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: People can develop health problems and become ill if they ____polluted air

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!