Trắc nghiệm ôn tập

Our team won the game because we played very_____

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

Câu hỏi:

Our team won the game because we played very_____

Bạn đang xem: Our team won the game because we played very_____

A.
good

B.
well

C.
goody

D.
better

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!