Trắc nghiệm ôn tập

Một loại chất béo chỉ gồm panmitin và stearin.

Câu hỏi:

Một loại chất béo chỉ gồm panmitin và stearin. Đun nóng 42,82 kg chất béo trên với NaOH, khối lượng glixerol thu được 4,6 kg % theo khối lượng của hai trieste trong chất béo trên là:

A.

Bạn đang xem: Một loại chất béo chỉ gồm panmitin và stearin.

40% và 60%

B.

36,55% và 63.45%

C.

42,15% và 57,85%.

D.
37,65% và 62,35%.

Đáp án đúng: D

Gọi số mol của panmitin và stearin là x và y. Coi các đơn vị đã cho là gam (thay vì kg).

Ta được: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
806x + 890y = 42,82\\
x + y = \frac{{4,6}}{{92}}
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,02\\
y = 0,03
\end{array} \right.\)

⇒ % mpanmitin = (0,02. 806) : 42,82 = 37,65 %

⇒ % mstearin = 62,35 %

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một loại chất béo chỉ gồm panmitin và stearin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!