Trắc nghiệm ôn tập

Known as ‘Ha Long Bay on Land’, Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves and archaeological ____

Câu hỏi:

Known as ‘Ha Long Bay on Land’, Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves and archaeological ____.

A.
relics

B.
relief

C.
release

D.
reply

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Known as ‘Ha Long Bay on Land’, Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves and archaeological ____

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Known as ‘Ha Long Bay on Land’, Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves and archaeological ____

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!