Trắc nghiệm ôn tập

Known as ‘Ha Long Bay on Land’, Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves and archaeological ____

Câu hỏi:

Known as ‘Ha Long Bay on Land’, Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves and archaeological ____.

A.
relics

B.
relief

C.
release

D.
reply

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Known as ‘Ha Long Bay on Land’, Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves and archaeological ____

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Known as ‘Ha Long Bay on Land’, Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves and archaeological ____

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!