Trắc nghiệm ôn tập

I like hot weather but Ann________.

Câu hỏi:

I like hot weather but Ann________.

A.
dislike

Bạn đang xem: I like hot weather but Ann________.

B.
didn’t

C.
doesn’t

D.
isn’t

Đáp án đúng: C

Đáp án C

Ann là ngôi thứ 3 số ít và câu ở hiện tại đơn.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!