Trắc nghiệm ôn tập

Hỗn hợp E chứa X là este đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon phân nhánh (phân tử có hai liên kết π) và Y là peptit mạch

Câu hỏi:

Hỗn hợp E chứa X là este đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon phân nhánh (phân tử có hai liên kết π) và Y là peptit mạch hở (tạo bởi hai amino axit có dạng H2N–CnH2n–COOH). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E chỉ thu được 0,38 mol CO2, 0,34 mol H2O và 0,06 mol N2. Nếu lấy m gam hỗn hợp E đun nóng với lượng dư dung dịch NaOH thì có tối đa 0,14 mol NaOH tham gia phản ứng, thu được ancol no Z và m1 gam muối. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.
Giá trị của m là 10,12. 

B.
Trong phân tử Y có hai gốc Ala.

C.
X chiếm 19,76% khối lượng trong E 

D.
Giá trị của m1 là 14,36.

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Hỗn hợp E chứa X là este đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon phân nhánh (phân tử có hai liên kết π) và Y là peptit mạch

Ta có: nmắt xích (Y) = 2nN2 = 0,12 mol ⇒ neste = nNaOH – n mắt xích (Y)  = 0,14 – 0,12 = 0,02 mol

Đặt \(\left\{ \begin{array}{l}
X:{C_n}{H_{2n – 2}}{O_2}:0,02\;molnC{O_2} + (n – 1){H_2}O\\
Y:{C_m}{H_{2m + 2 – k}}{N_k}{O_{k + 1}}:\frac{{0,12}}{k}\;molmC{O_2} + (m + 1 – 0,5k){H_2}O
\end{array} \right.\)

\( \Rightarrow {n_{C{O_2}}} – {n_{{H_2}O}} = {n_X} + (0,5k – 1){n_Y}\) \( \Leftrightarrow 0,04 = 0,02 + (0,5k – 1)\frac{{0,12}}{k} \Rightarrow k = 3\)

\({n_{C{O_2}}} = 0,02n + 0,04m = 0,38\) với \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{n = 5}\\
{m = 7}
\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
X:C{H_2} = C(C{H_3})C{\rm{OOC}}{{\rm{H}}_{\rm{3}}}\;(0,02\;mol)\\
Y:{(Gly)_2}Ala\;(0,04\;mol)
\end{array} \right.\)

A. Giá trị của m = 0,02.100 + 0,04.203 = 10,12 (g).

B. Y chỉ có 1 gốc Ala ⇒ Sai.

C. %mX = 0,02.100/10,12 = 19,76%.

D. \({n_{{H_2}O}} = {n_Y} = 0,04{\rm{ }}mol\;;{\rm{ }}{n_{C{H_3}OH}} = {n_X} = 0,02{\rm{ }}mol\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hỗn hợp E chứa X là este đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon phân nhánh (phân tử có hai liên kết π) và Y là peptit mạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!