Trắc nghiệm ôn tập

Hỗn hợp E chứa X là este đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon phân nhánh (phân tử có hai liên kết π) và Y là peptit mạch

Câu hỏi:

Hỗn hợp E chứa X là este đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon phân nhánh (phân tử có hai liên kết π) và Y là peptit mạch hở (tạo bởi hai amino axit có dạng H2N–CnH2n–COOH). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E chỉ thu được 0,38 mol CO2, 0,34 mol H2O và 0,06 mol N2. Nếu lấy m gam hỗn hợp E đun nóng với lượng dư dung dịch NaOH thì có tối đa 0,14 mol NaOH tham gia phản ứng, thu được ancol no Z và m1 gam muối. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.
Giá trị của m là 10,12. 

B.
Trong phân tử Y có hai gốc Ala.

C.
X chiếm 19,76% khối lượng trong E 

D.
Giá trị của m1 là 14,36.

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Hỗn hợp E chứa X là este đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon phân nhánh (phân tử có hai liên kết π) và Y là peptit mạch

Ta có: nmắt xích (Y) = 2nN2 = 0,12 mol ⇒ neste = nNaOH – n mắt xích (Y)  = 0,14 – 0,12 = 0,02 mol

Đặt \(\left\{ \begin{array}{l}
X:{C_n}{H_{2n – 2}}{O_2}:0,02\;molnC{O_2} + (n – 1){H_2}O\\
Y:{C_m}{H_{2m + 2 – k}}{N_k}{O_{k + 1}}:\frac{{0,12}}{k}\;molmC{O_2} + (m + 1 – 0,5k){H_2}O
\end{array} \right.\)

\( \Rightarrow {n_{C{O_2}}} – {n_{{H_2}O}} = {n_X} + (0,5k – 1){n_Y}\) \( \Leftrightarrow 0,04 = 0,02 + (0,5k – 1)\frac{{0,12}}{k} \Rightarrow k = 3\)

\({n_{C{O_2}}} = 0,02n + 0,04m = 0,38\) với \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{n = 5}\\
{m = 7}
\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
X:C{H_2} = C(C{H_3})C{\rm{OOC}}{{\rm{H}}_{\rm{3}}}\;(0,02\;mol)\\
Y:{(Gly)_2}Ala\;(0,04\;mol)
\end{array} \right.\)

A. Giá trị của m = 0,02.100 + 0,04.203 = 10,12 (g).

B. Y chỉ có 1 gốc Ala ⇒ Sai.

C. %mX = 0,02.100/10,12 = 19,76%.

D. \({n_{{H_2}O}} = {n_Y} = 0,04{\rm{ }}mol\;;{\rm{ }}{n_{C{H_3}OH}} = {n_X} = 0,02{\rm{ }}mol\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hỗn hợp E chứa X là este đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon phân nhánh (phân tử có hai liên kết π) và Y là peptit mạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!