Trắc nghiệm ôn tập

Hoà tan hai chất rắn X và Y vào nước thu được dung dịch Z.

Câu hỏi:

Hoà tan hai chất rắn XY vào nước thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Z đến khi kết tủa thu được là lớn nhất thì thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng là V ml. Tiếp tục nhỏ dung dịch H2SO4 cho đến khi kết tủa tan hoàn toàn thì thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng là 3,4V ml. Hai chất X Y lần lượt là

A.
Ba(AlO2)2 và NaNO3

B.
Ba(OH)2 và Ba(AlO2)2.

C.
NaAlO2 và Na2SO4

D.
NaOH và NaAlO2.

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Hoà tan hai chất rắn X và Y vào nước thu được dung dịch Z.

Loại câu A và B vì kết BaSO4 không tan.

Giả sử V = 22400 ml ⇒ nH+ = 0,2 mol

Nếu hai chất đó nằm ở câu C thì: \(\left\{ \begin{array}{l}
{n_{Al{O_2}^ – }} = {n_{{H^ + }\;(1)}}\\
4{n_{Al{O_2}^ – }} = {n_{{H^ + }\;(2)}}
\end{array} \right.\)
 (không thoả mãn)

Nếu hai chất đó là \(\left\{ \begin{array}{l}
NaOH:x\\
NaAl{O_2}:y
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x + y = 2\\
x + 4y = 3,4.2
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,4\\
y = 1,6
\end{array} \right.\)
 (thoả mãn)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hoà tan hai chất rắn X và Y vào nước thu được dung dịch Z.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!