Trắc nghiệm ôn tập

Dung dịch X gồm KHCO3 a M và Na2CO3 1M. Dung dịch Y gồm H2SO4 0,25M và HCl 1,5M.

Câu hỏi:

Dung dịch X gồm KHCO3 a M và Na2CO3 1M. Dung dịch Y gồm H2SO4 0,25M và HCl 1,5M. Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y, thu được 2,688 lít (đktc) khí CO2. Nhỏ từ từ cho đến hết 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X thu được dung dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào E, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a và m lần lượt có thể là 

A.
0,5 và 20,600.  

B.
0,5 và 15,675.  

C.
1,0 và 20,600.  

D.
1,0 và 15,675. 

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Dung dịch X gồm KHCO3 a M và Na2CO3 1M. Dung dịch Y gồm H2SO4 0,25M và HCl 1,5M.

Khi cho từ từ X vào Y thì:  \(\left\{ \begin{array}{l}
2nC{O_3}^{2 – } + nHC{O_3}^ –  = n{H^ + } = 0,2\\
nC{O_3}^{2 – } + nHC{O_3}^ –  = nC{O_2} = 0,12
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
nC{O_3}^{2 – } = 0,08\\
nHC{O_3}^ –  = 0,04
\end{array} \right. \to \frac{{nC{O_3}^{2 – }}}{{nHC{O_3}^ – }} = 2\)

⇒ Hỗn hợp X gồm Na2CO3 (0,1 mol) và KHCO3 (0,05 mol) ⇒ a = 0,5.

Khi cho từ từ Y vào X thì: nCO32- < nH+ < 2nCO32- + nHCO3

Dung dịch E có chứa SO42- (0,025 mol), HCO3 – (0,05 mol)

Khi cho E tác dụng với Ba(OH)2 dư vào E, thu được kết tủa BaSO4: 0,025 và BaCO3 : 0,05

⇒  m  = 15,675 (g)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Dung dịch X gồm KHCO3 a M và Na2CO3 1M. Dung dịch Y gồm H2SO4 0,25M và HCl 1,5M.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!