Trắc nghiệm ôn tập

Do volunteers often spend time helping other people in ___________, orphanages or homes for the aged.

Choose A, B, C or D that best completes the sentences or substitutes for the underlined word or phrase.

Câu hỏi:

Do volunteers often spend time helping other people in ___________, orphanages or homes for the aged.

Bạn đang xem: Do volunteers often spend time helping other people in ___________, orphanages or homes for the aged.

A.
capitals

B.
markets

C.
schools

D.
hospitals

Đáp án đúng: D

in hospitals: trong bệnh viện

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Do volunteers often spend time helping other people in ___________, orphanages or homes for the aged.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!