Văn 12

Chương trình học

28Bài học

VĂN 12 TẬP 1

Văn 12 Tuần 4 Nghị luận về một hiện tượng đời sống00:14:47
Văn 12 Tuần 7 Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học00:13:33
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu CM T8 1945 đến thế kỉ XX Ngữ văn 12 Cô Trần Xuân00:38:56
Ngữ văn 12 Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường2:00:32
Ngữ Văn 12 Đàn ghita của Lorca của Thanh Thảo1:42:43
Ngữ văn 12 Đât nước của Nguyễn Khoa Điềm4:17:50
Ngữ văn 12 Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân2:30:8
Ngữ văn 12 Sóng của Xuân Quỳnh2:00:00
Ngữ văn 12 Tây Tiến của Quang Dũng2:53:52
Ngữ văn 12 Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên1:24:59
Ngữ văn 12 TIÊT 23 TIÊNG VIỆT LUẬT THƠ00:34:57
Ngữ văn 12 Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh2:48:49
Ngữ văn 12 Việt Bắc của Tố Hữu5:09:09
RADIO SGK 12 ĐÔ XTÔI ÉP XKI RADIO VĂN HỌC VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN00:11:00
Ngữ văn 12 TIÊT 23 TIÊNG VIỆT LUẬT THƠ00:34:57
Ngữ văn 12 Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh2:48:49
Draft Lesson

VĂN 12 TẬP 2