TOÁN LỚP 7

Chương trình học

161Bài học

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1 : SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC : Toán học lớp 7 Bài 1 Tập hợp Q các số hữu tỉ00:52:23
Toán học lớp 7 Bài 2 Cộng, trừ số hữu tỉ00:47:32
Toán học lớp 7 Bài 3 Nhân, chia số hữu tỉ00:43:48
Toán học lớp 7 Bài 4 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ và các phép tính số thập phân00:31:23
Toán học lớp 7 Bài 4 Luyện tập Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ00:30:39
Toán học lớp 7 Bài 5 Lũy thừa của một số hữu tỉ00:27:48
Toán học lớp 7 Bài 6 Tiết luyện tập Lũy thừa của một số hữu tỉ00:20:27
Toán học lớp 7 Bài 6 Lũy thừa của một số hữu tỉ tiếp theo00:37:58
Toán học lớp 7 : Tỉ lệ thức00:34:54
Toán học lớp 7 Bài 7 Luyện tập về tỉ lệ thức00:24:18
Toán học lớp 7 Bài 8 Tính chất dãy tỉ số bằng nhau00:25:40
Toán học lớp 7 Bài 8 Luyện tập 1 về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau00:19:03
Toán học lớp 7 Bài 8 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau luyện tập 200:22:21
Toán học lớp 7 Bài 9 Số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn00:24:36
Toán học lớp 7 Bài 9 Luyện tập về số thập phân hữu hạn và vô hạn tuần hoàn00:17:54
Toán học lớp 7 Bài 10 Làm tròn số luyện tập00:15:47
Toán học lớp 7 Bài 11 Số vô tỉ và khái niệm căn bậc hai00:12:25
Toán học lớp 7 Bài 12 Số thực00:19:24
Toán học lớp 7 Bài 12 Số thực Luyện tập00:20:15
CHƯƠNG 2 : HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ :Toán học lớp 7 Bài 1 Đại lượng tỉ lệ thuận00:24:41
Toán học lớp 7 Bài 2 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận00:19:31
Toán học lớp 7 Bài 2 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Luyện tập Tiết 100:15:23
Toán học lớp 7 Bài 2 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Luyện tập Tiết 200:16:32
Toán học lớp 7 Bài 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch00:21:28
Toán học lớp 7 Bài 4 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch tiết 100:25:00
Toán học lớp 7 Bài 4 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch Tiết 200:13:46
Toán học lớp 7 Bài 4 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch Tiết 300:14:33
Toán học lớp 7 Bài 5 Hàm số00:15:52
Toán học lớp 7 Bài 5 Hàm số Tiết 200:17:34
Toán học lớp 7 Bài 6 Mặt phẳng tọa độ00:20:28
Toán học lớp 7 Bài 6 Mặt phẳng tọa độ Luyện tập00:19:27
Toán học lớp 7 Đồ thị của hàm số y = ax a#0 Tiết 100:18:36
Toán học lớp 7 Bài 7 Đồ thị hàm số y = ax a # 0 Tiết 200:12:07
Toán học lớp 7 Bài 7 Đồ thị hàm số y = ax a# 0 Tiết 300:22:45
CHƯƠNG 3 : THỐNG KÊ : Toán học lớp 7 Bài 1 Thu thập số liệu thống kê, tần số00:23:34
Toán học lớp 7 Bài 1 Thu thập số liệu thống kê, tần số Luyện tập00:16:05
Toán học lớp 7 Bài 2 Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu00:18:35
Toán học lớp 7 Bài 2 Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu Luyện tập00:12:20
Toán học lớp 7 Bài 3 Biểu đồ00:17:18
Toán học lớp 7 Bài 4 Số trung bình cộng Lý thuyết00:15:12
Toán học lớp 7 Bài 4 Số trung bình cộng Tiết bài tập00:13:00
CHƯƠNG 4 : BIỂU THỨC ĐẠI SỐ : Toán học lớp 7 Bài 1 Khái niệm về biểu thức đại số Tiết 100:13:51
Toán học lớp 7 Bài 1 Khái niệm về biểu thức đại số Tiết 200:11:33
Toán học lớp 7 Bài 2 Giá trị của một biểu thức đại số Tiết 100:16:32
Toán học lớp 7 Bài 2 Giá trị của một biểu thức đại số Tiết 200:12:44
Toán học lớp 7 Bài 3 Đơn thức Tiết 100:14:45
Toán học lớp 7 Bài 3 Đơn thức Tiết 200:11:34
Toán học lớp 7 Bài 4 Đơn thức đồng dạng Tiết 100:11:45
Toán học lớp 7 Bài 4 Đơn thức đồng dạng Tiết 200:13:16
Toán học lớp 7 Bài 4 Đơn thức đồng dạng Tiết 300:14:44
Toán học lớp 7 Bài 5 Đa thức Tiết 100:14:43
Toán học lớp 7 Bài 6 Cộng, trừ đa thức Tiết 100:18:56
Toán học lớp 7 Bài 6 Cộng, trừ đa thức Tiết 200:25:25
Toán học lớp 7 Bài 7 Đa thức một biến Tiết 100:19:15
Toán học lớp 7 Bài 7 Đa thức một biến Tiết 200:12:33
Toán học lớp 7 Bài 8 Cộng, trừ đa thức một biến tiết 100:17:37
Toán học lớp 7 Bài 8 Cộng, trừ đa thức một biến tiết 200:12:35
Toán học lớp 7 Bài 8 Cộng, trừ đa thức một biến Tiết 300:15:38
Toán học lớp 7 Bài 8 Cộng, trừ đa thức một biến Tiết 400:17:59
Toán học lớp 7 Bài 9 Nghiệm của đa thức một biến00:22:41

HÌNH HỌC