Toán lớp 6

Chương trình học

29Bài học

PHẦN SỐ HỌC – CHƯƠNG 1 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ SỐ TỰ NHIÊN

BÀI 1: TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP
BÀI 2: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
BÀI 3: GHI SỐ TỰ NHIÊN
BÀI 4: SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP. TẬP HỢP CON
BÀI 5: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN
BÀI 6: PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA
BÀI 7: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
BÀI 8: CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
BÀI 9: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
BÀI 10: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG
LUYỆN TẬP TRANG 36
BÀI 11: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5
LUYỆN TẬP TRANG 39
BÀI 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9
LUYỆN TẬP TRANG 42
BÀI 13: ƯỚC VÀ BỘI
BÀI 14: SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ
LUYỆN TẬP TRANG 47
BÀI 15: PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
LUYỆN TẬP TRANG 50
BÀI 16: ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG
LUYỆN TẬP TRANG 53
BÀI 17: ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT
LUYỆN TẬP 1 TRANG 56
LUYỆN TẬP 2 TRANG 57
BÀI 18: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
LUYỆN TẬP 1 TRANG 59
LUYỆN TẬP 2 TRANG 60
ÔN TẬP CHƯƠNG 1 (CÂU HỎI – BÀI TẬP)

PHẦN SỐ HỌC – CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN