TOÁN LỚP 9

Chương trình học

121Bài học

CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Toán học lớp 9 Bài 1 Căn bậc hai00:34:02
Toán học lớp 9 Bài 2 Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức00:46:14
Toán học lớp 9 Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương00:46:21
Toán học lớp 9 Bài 4 Liên hệ giữa phép khai phương và phép chia00:38:55
Toán học lớp 9 Bài 5 Bảng căn bậc hai00:13:21
Toán học lớp 9 Bài 6 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai00:51:51
Toán học lớp 9 Bài 7 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai Tiết 100:53:23
Toán học lớp 9 Bài 8 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai00:34:10
Toán học lớp 9 Bài 9 Căn bậc ba00:20:41

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

CHƯƠNG IV. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU