Tiếng việt cho bé – Bí quyết giúp con đọc tiếng việt thông thạo

Chương trình học

27Bài học

TIếng việt cho bé

Chữ Ă00:6:00
Chữ Â00:6:00
Chữ B00:6:00
Chữ C00:6:00
Chữ D00:6:00
Chữ E00:6:33
Chữ Ê00:06:00
Chữ G00:6:00
Chữ H00:6:41
Chữ I00:6:00
Chữ K00:6:38
Chữ L00:6:00
Chữ M00:6:00
Chữ N00:6:03
Chữ O00:6:37
Chữ Ô00:6:00
Chữ Ơ00:6:34
Chữ P00:6:00
Chữ Q00:6:15
Chữ R00:6:25
Chữ S00:6:35
Chữ T00:6:00
Chữ U00:6:00
Chữ Ư00:6:30
Chữ X00:6:25
Chữ Y00:6:41