TIẾNG ANH 8

Chương trình học

16Bài học

English 8

Unit 1 Tiếng Anh lớp 8 Friends1:15:06
Unit 2 Tiếng Anh lớp 8 Making Arrangements1:08:45
Unit 3 Tiếng Anh lớp 8 At home Ở nhà1:19:52
Unit 4Tiếng Anh lớp 8 Our past Quá khứ của chúng ta1:12:38
Unit 5 Getting started00:19:34
Unit 6 Getting started00:35:16
Unit 7 Getting started00:33:07
Unit 8 Getting started00:24:53
Unit 9 Tiếng Anh lớp 8 A first aid course Khóa học sơ cứu1:29:46
Unit 10 Tiếng Anh lớp 8 Recycling Sự tái chế1:54:20
Unit 11 Tiếng Anh lớp 8 Traveling around Viet Nam Du lịch Việt Nam1:35:29
Unit 12 Tiếng Anh lớp 8 A vacation abroad Kỳ nghỉ ở nước ngoài1:41:43
Unit 13 Tiếng Anh lớp 8 Festival Lễ hội1:23:47
Unit 14 Tiếng Anh lớp 8 Wonders of the world Những kỳ quan thế giới1:33:34
Unit 15 Tiếng Anh lớp 8 Computers Máy vi tính1:30:29
Unit 16 Tiếng Anh lớp 8 Inventions Những phát minh1:20:30