Tiếng Anh 5

Mô tả

Chương trình Tiếng Anh lớp 5 của Moninca được xây dựng với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. Mỗi bài học có các video học về Chữ cái & âm và âm (Letters & Phonics và Phonics), Chữ số (Numbers), Từ vựng (Words), Mẫu câu (Sentences) và phần trò chơi luyện tập (Games) giúp các bé đánh giá khả năng tiếp thu bài học của mình. Chương trình bám sát theo giáo trình của bộ giáo dục và đào tạo.

Chương trình học

68Bài học

Unit 1: What’s your address?

Lesson 100:14:45
Lesson 200:19:55
Lesson 300:13:39

Unit 2: I always get up early. How about you

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 4: Did you go to the party?

Unit 5: Where will you be this weekend?

Review 1 Short story cat and mouse 1

Unit 6: How many lessons do you have today?

Unit 7: How do you learn English?

Unit 8: What are you reading?

Unit 9: What did you see at the zoo?

Unit 10: When will Sports Day be?

Review 2

Short story cat and Mouse 2

Ôn tập từ vựng kỳ 1

Unit 11: What’s the matter with you?

Unit 12: Don’t ride your bike too fast

Unit 13: What do you do in your free time?

Unit 14: What happened in the story?

Unit 15: What would you like to be in the future?

Review 3

Short story Cat and Mouse 3

Unit 16: Where’s the post office?

Unit 17: What would you like to eat?

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?

Unit 19

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Unit 20

Review 4

Ôn tập từ vựng, kì 2