Tiếng Anh 12

Chương trình học

16Bài học

English 12

Học tốt tiếng Anh lớp 12 Unit 1 Home life00:7:16
Học tốt tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Cultural Diversity00:6:20
Học tốt tiếng Anh lớp 12 Unit 3 Ways of socialising00:6:32
Học tốt tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School education system00:5:35
Học tốt tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Higher education00:4:8
Học tốt tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Future job00:6:55
Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Artificial intelligence00:2:16
Học tốt tiếng Anh lớp 12 Unit 8 Life in the future00:4:25
Học tốt tiếng Anh lớp 12 Unit 9 Deserts00:6:00
Học tốt tiếng Anh lớp 12 Unit 10 Endangered species00:4:17
Học tốt tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books00:4:29
Học tốt tiếng Anh lớp 12 Unit 12 Water sports00:3:5
Học tốt tiếng Anh lớp 12 Unit 13 The 22nd Seagames00:4:18
Học tốt tiếng Anh lớp 12 Unit 14 International Organizations00:6:22
Học tốt tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women in society00:3:53
Học tiếng Anh lớp 12 Unit 16 The association of southeast asian nations00:3:10