Trắc nghiệm ôn tập

Choose the correct answers used to, get used to, are used to, used to be

Câu hỏi:

A.
used to

B.
get used to

C.
are used to

D.
used to be

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Bạn đang xem: Choose the correct answers used to, get used to, are used to, used to be

Tag: Choose the correct answers used to, get used to, are used to, used to be

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!