Trắc nghiệm ôn tập

Cho dung dịch Y tác dụng hết với V lít dung dịch KOH 2M đun nóng (dùng dư 20% so với lượng cần thiết), cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng chất rắn có giá trị gần đúng là?

Câu hỏi:

Một oligopeptit được tạo thành từ glyxin, alanin, valin. Thủy phân X trong 500 ml dung dịch H2SO4 1M thì thu được dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thì thu được hỗn hợp Z có chứa các đipeptit, tripeptit, tetrapeptit, pentapeptit và các amino axit tương ứng. Đốt một nửa hỗn hợp Z bằng một lượng không khí vừa đủ, hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình tăng 74,225 gam, khối lượng dung dịch giảm 161,19 gam đồng thời thoát ra 139,608 lít khí trơ. Cho dung dịch Y tác dụng hết với V lít dung dịch KOH 2M đun nóng (dùng dư 20% so với lượng cần thiết), cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng chất rắn có giá trị gần đúng

A.
210 gam.      

B.
204 gam.     

C.
198 gam.     

D.
184 gam.

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Cho dung dịch Y tác dụng hết với V lít dung dịch KOH 2M đun nóng (dùng dư 20% so với lượng cần thiết), cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng chất rắn có giá trị gần đúng là?

Khi đốt cháy Z ta có: \({n_{{N_2}}} = 6,2325\;mol = {n_{{N_2}(kk)}} + 0,5x \to \left\{ \begin{array}{l}
44{n_{C{O_2}}} + 18{n_{{H_2}O}} = 74,225\\
153{n_{C{O_2}}} – 18{n_{{H_2}O}} = 161,19
\end{array} \right.\; \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{n_{C{O_2}}} = 1,195\\
{n_{{H_2}O}} = 1,2025
\end{array} \right.\)

Quy đổi Z thành C2H3ON (x mol), CH2 (y mol), H2O (z mol)

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
2x + y = 1,195\\
3x + 2y + 2z = 2.1,2025\\
x + z + 0,5.(6,2325 – 0,5x) = 1,195.2 + 1,2025
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,375\\
y = 0,445\\
z = 0,195
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
2x = 0,75\\
2y = 0,89\\
2z = 0,39
\end{array} \right.\)

Khi cho Z tác dụng với KOH thì: mmuối = 97,21 (g)

Khi cho Y tác dụng với KOH thì thu được 97,21 gam + K2SO4 (0,5 mol) + KOH dư (0,35 mol)

⇒ m = 203,81 (g).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho dung dịch Y tác dụng hết với V lít dung dịch KOH 2M đun nóng (dùng dư 20% so với lượng cần thiết), cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng chất rắn có giá trị gần đúng là?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!