Tổng hợp

Chi phí hành chính là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Chi phí hành chính (administrative cost) là gì?

Chi phí hành chính là gì?

Bạn đang xem: Chi phí hành chính là gì?

Chi phí hành chính (administrative cost) là chi phí để vận hành một tổ chức được thành lập với mục đích sản xuất hàng hoá hoặc dịch vụ

Chi phí hành chính (administrative cost) là chi phí để vận hành một tổ chức được thành lập với mục đích sản xuất hàng hoá hoặc dịch vụ. Nó bao gồm tiền lương trả cho giám đốc, cán bộ phòng ban, nhân viên kế toán, nhân sự và thư ký; tiền thuê nhà, điện nước; chi phí vật liệu, thiết bị, đồ dùng văn phòng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chi phí hành chính thường được gộp với chi phí chung. Phân loại hai chi phí này tạo nên chi phí phi hoạt động của một doanh nghiệp. Nhóm chi phí chính này thường được so sánh với chi phí hoạt động bao gồm cả giá vốn hàng bán. Chi phí hành chính được liệt kê trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dưới giá vốn hàng bán và có thể được hiển thị dưới dạng cộng gộp với các chi phí khác như chi phí chung hoặc chi phí bán hàng.

Tiền lương và phúc lợi cho một số nhân viên nhất định, chẳng hạn như phòng kế toán, được coi là chi phí hành chính. Tất cả các khoản để điều hành công ty cũng được coi là chi phí hành chính. Tiền thuê nhà, bảo hiểm, đăng ký, tiện ích và vật tư văn phòng có thể được phân loại là chi phí chung hoặc chi phí hành chính. Tùy thuộc vào tài sản được khấu hao, chi phí khấu hao có thể được phân loại là chi phí chung, hành chính hoặc chi phí bán hàng. Các tổ chức có thể chọn gộp phí tư vấn và phí pháp lý làm chi phí hành chính. Chi phí nghiên cứu và phát triển không được coi là chi phí hành chính.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!