Trắc nghiệm ôn tập

By using Wi-Fi, you______ .

Câu hỏi:

By using Wi-Fi, you______ .

A.
can use all your bundled data for free

B.
can use a certain amount of data for free each month

C.
may stay under the data capacity allocated by mobile providers

D.
save your bundled data for situations when you use a Wi-Fi network

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: By using Wi-Fi, you______ .

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: By using Wi-Fi, you______ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!