Trắc nghiệm ôn tập

Big Brothers is a voluntary…………………for the boys who no longer have fathers.

Choose the one word or phrase (a, b, c or d ) that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

Câu hỏi:

Big Brothers is a voluntary…………………for the boys who no longer have fathers.

Bạn đang xem: Big Brothers is a voluntary…………………for the boys who no longer have fathers.

A.
organizing

B.
organized

C.
organization

D.
organizer

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!