Trắc nghiệm ôn tập

According to the passage, which of the following is NOT true about the growth of the communications industry?

Câu hỏi:

According to the passage, which of the following is NOT true about the growth of the communications industry?

A.
Morse invented the telegraph in 1837.

B.
People could use the telegraph in San Francisco in 1861.

C.
The telegraph led to the invention of the rotary printing press.

D.
The telegraph helped connect the entire nation.

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: According to the passage, which of the following is NOT true about the growth of the communications industry?

Thông tin: Furthermore, the extension of the telegraph, combined with the invention of the steam–driven rotary printing press by Richard M. Hoe in 1846, revolutionized the world of journalism.

Tạm dịch: Hơn nữa, việc mở rộng điện báo, kết hợp với việc phát minh ra máy in quay bằng hơi nước của Richard M. Hoe vào năm 1846, đã cách mạng hóa thế giới báo chí.

Chọn C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: According to the passage, which of the following is NOT true about the growth of the communications industry?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!