Trắc nghiệm ôn tập

(a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure.(b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh.(c) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất. (d) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac. (e) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit. (g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom. Số phát biểu không đúng là

Câu hỏi:

Cho các phát biểu sau:

(a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure.

Bạn đang xem: (a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure.(b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh.(c) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất. (d) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac. (e) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit. (g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom. Số phát biểu không đúng là

(b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh.

(c) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất.

(d) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac.

(e) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

(g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom.

Số phát biểu không đúng là

A.
5

B.
2

C.
6

D.
3

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: (a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure.(b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh.(c) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất. (d) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac. (e) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit. (g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom. Số phát biểu không đúng là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!